Izdelava projekta za izvedbo - PZI

Namen projekta za izvedbo – PZI je prikaz vsega, kar je potrebno za gradnjo in začetek uporabe objekta. Podrobneje obdela vse, kar je prikazano že v projektu za gradbeno dovoljenje – DGD. Šele v PZI projektu so načrti izdelani v takem merilu in s tako natančnostjo, da so uporabni na gradbišču. Šele na osnovi načrtov projekta za izvedbo se lahko naredi zanesljiv popis del za pridobitev primerljivih ponudb izvajalcev.

Vsebina projekta za izvedbo

 • vodilni načrt
 • načrt arhitekture
 • načrt krajinske arhitekture (kjer je zahtevan)
 • načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti,
 • načrt električnih instalacij in opreme
 • načrt strojnih instalacij in opreme
 • načrt telekomunikacij (kjer je zahtevan)
 • tehnološki načrt (kjer je zahtevan)
 • načrti izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte (kjer je zahtevan)

Projekt za izvedbo – PZI poleg tega vsebuje še popis vseh del s količinami materiala in opreme.

Elaborati in izkazi

Pri PZI je obvezno izdelati še naslednje elaborate in izkaze:

 • Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe
 • Izkaz požarne varnosti
 • Izkaz hrupa
 • Izkaz toplotnih karakteristik stavbe
 • Varnostni načrt (v kolikor je potreben)
 • Elaborat ureditve gradbišča ( v kolikor je potreben)

Podrobnejša vsebina dokumentacije za Projekt izvedenih del je odvisna od vrste gradnje in zahtevnosti objekta