Izdelava vodilne mape – Arhitektura

///Izdelava vodilne mape – Arhitektura
Izdelava vodilne mape – Arhitektura 2017-04-05T15:57:30+01:00

Vodilna mapa je predpisana zbirka dokumentov, s katerimi se dokazuje usklajenost projektnih rešitev s prostorskimi akti, izpolnjevanje bistvenih zahtev gradnje. Tu so podane izjave o odgovornosti in pregled celotnega projekta. Največji pomen ima vodilna mapa pri upravnem postopku.

Vsebina vodilne mape je različna glede na posamezne vrste projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID), glede na zahtevnost objekta in na vrsto gradnje.

VSEBINA V IDEJNI ZASNOVI:

 • Splošni podatki o objektu in soglasjih
 • Podatki o izdelovalcih projekta
 • Lokacijski podatki
 • Grafični prikazi:
 • lega objekta na zemljišču in odmiki od sosednjih zemljišč in objektov ter prikaz varovanih območij in  varovalnih pasov
 • značilni prerezi objekta
 • prikaz priključkov na infrastrukturo

Če gre za spremembo namembnosti zadostuje opis lokacije, grafični prikazi niso potrebni. Pri odstranitvi objekta Vodilna mapa vsebuje le tekstualni opis lokacije.

VSEBINA V PROJEKTU ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA:

 • Splošni podatki o objektu in soglasjih
 • Podatki o izdelovalcih projekta
 • Izjava odgovornega vodje projekta o usklajenosti načrtov in upoštevanju bistvenih zahtev
 • Povzetek revizijskega poročila (kjer je zahtevana)
 • Lokacijski podatki
 • Izkazi
 • Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev
 • Grafični prikazi
 • Lokacijske podatke se lahko poda na katastrskih podlogah:
 • pri odstranitvi objekta ali spremembi namembnosti
 • pri novogradnji in rekonstrukcij, če ni predvideno tlorisno povečanje obsega objekta

VSEBINA V PROJEKTU ZA IZVEDBO:

 • Splošni podatki o projektu in izdelovalcih projekta

VSEBINA V PROJEKTU IZVEDENIH DEL:

 • Izdelava vodilne mape je potrebna samo v primeru, da so med gradnjo nastale »dovoljene« spremembe.