PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA

//PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA
PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA 2017-04-14T19:24:40+01:00

Uporabno dovoljenje je odločba, s katero se na podlagi opravljenega tehničnega pregleda, dovoli začetek uporabe objekta. Investitor si mora po koncu gradnje in pred začetkom uporabe objekta pridobiti uporabno dovoljenje za vsako novogradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti.

POSTOPEK :

Investitor ali izvajalec mora na upravno enoto, ki je izdala gradbeno dovoljenje, vložiti vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja najpozneje v 8. dneh po prejemu obvestila izvajalca, da je gradnja končana.

 • projekt izvedenih del
 • izjava, s katero nadzornik potrdi, da so bili med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe, ki so skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem
 • gradbeni dnevnik
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji
 • dokazilo o zanesljivosti objekta
 • projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta
 • drugi podatki in dokazila, če to določa gradbeno dovoljenje ali poseben zakon.

TEHNIČNI PREGLED

Uporabno dovoljenje je mogoče izdati na podlagi uspešno izvedenega tehničnega pregleda, na katerem se ugotovi ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem. V komisiji za tehnični pregled so predstavniki soglasodajalcev in drugi strokovnjaki.

Po opravljenem tehničnem pregledu:

1.    Primer: izda upravni organ uporabno dovoljenje

2.    Primer: odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti

 • investitor mora pred izdajo uporabnega dovoljenja predložiti ustrezna dokazila

3.    Primer: odredi poskusno obratovanje ter izvedbo

 • investitor mora pred izdajo uporabnega dovoljenja predložiti ustrezna dokazila

4.    Primer: zavrne izdajo uporabnega dovoljenja.

POSEBNOSTI PRI ENOSTANOVANJSKIH OBJEKTIH

Za enostanovanjsko stavbo se izda uporabno dovoljenje brez opravljenega tehničnega pregleda, če investitor vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja priloži:

 • geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,
 • izjavo projektanta in nadzornika, da je obje