Projekt idejne zasnove - IDZ

Namen projekta za idejno zasnovo – IDZ je pridobitev projektnih pogojev oziroma mnenj pristojnih soglasodajalcev za priključitev komunalne infrastrukture.Osnova za izdelavo idejne zasnove je od investitorja potrjena variantna rešitev.

Projektne pogoje se izda na osnovi idejne zasnove (IDZ) ko:

 • je prostor urejen z Občinskim prostorskim načrtom (OPN).

Projektne pogoje se odčita iz prostorskih načrtov ko:

 • je prostor urejen z Državnim prostorskim načrtom (DPN),
 • je prostor urejen z Regionalnim prostorskim načrtom (RPN),
 • je prostor urejen z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN).

IDZ pa se v teh primerih uporabi že med pripravo te podrobne prostorske dokumentacije kot tehnično osnovo.

Vsebina idejne zasnove

Vodilni načrt

 • Splošni podatki o objektu in mnenjih
 • Podatki o izdelovalcih projekta
 • Lokacijski podatki
 • Grafični prikazi:
 • lega objekta na zemljišču in odmiki od sosednjih zemljišč in objektov ter prikaz varovanih območij in  varovalnih pasov
 • značilni prerezi objekta
 • prikaz priključkov na infrastrukturo

Načrt arhitekture

 • Tehnično poročilo
 • Risbe:
 • situacija (merilo 1:500)
 • značilni tloris (merilo 1:200)
 • značilni prerez (merilo 1:200)
 • fasade (če je to potrebno zaradi pridobitve pogojev za gradnjo v varovanem območju)

Podrobnejša vsebina idejne zasnove je odvisna od vrste gradnje in zahtevnosti objekta.

Za gradbeno inženirske objekte in objekte, kjer se odvijajo tehnološki procesi, mora IDZ vsebovati še tiste načrte, ki so potrebni za izdajo projektnih pogojev in prikažejo zasnovo dejavnost, ki se bo v objektu opravljala.

Ko gre za spremembo namembnosti idejna zasnova (IDZ) ne vsebuje načrtov. V vodilni mapi zadostuje opis lokacije, grafični prikazi niso potrebni. Pri odstranitvi objekta vodilna mapa vsebuje le tekstualni opis lokacije. IDZ ne vsebuje načrtov.