Izdelava načrta arhitekture

Načrt arhitekture je predpisana zbirka grafičnih prikazov in opisov s katerimi se določijo lokacijske lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje. Prikazi in opisi morajo pokazati, da bo gradnja v skladu s prostorskimi akti, da bo izpolnjevala bistvene zahteve ter da bo zagotovljena uporaba brez grajenih ovir (pri tistih objektih za ketere je to predpisano).

Vsebina načrta aritekture je različna glede na posamezne vrste projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID), glede na zahtevnost objekta in na vrsto gradnje.

Vsebina v idejni zasnovi - IDZ

 • Tehnično poročilo
 • Risbe:
 • situacija
 • značilni tloris
 • značilni prerez
 • fasade (če je to potrebno zaradi pridobitve pogojev za gradnjo v varovanem območju)

Ko gre  za spremembo namembnost ali odstranitev objekta IDZ ne vsebuje načrtov.

Vsebina v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja - DGD

 • Tehnično poročilo z oceno investicij
 • Risbe:
 • ureditvena situacija (merilo 1:500)
 • risbe temeljenja in kanalizacije(merilo 1:100)
 • tlorisi vseh etaž (merilo 1:100)
 • risba strehe (merilo 1:100)
 • dva značilna prereza (merilo 1:100)
 • fasade (merilo 1:100)

Podrobnejša vsebina idejne zasnove je odvisna od vrste gradnje in zahtevnosti objekta.

Za gradbeno inženirske objekte in objekte, kjer se odvijajo tehnološki procesi, mora IDZ vsebovati še tiste načrte, ki so potrebni za izdajo projektnih pogojev in prikažejo zasnovo dejavnost, ki se bo v objektu opravljala.

Ko gre za spremembo namembnosti idejna zasnova (IDZ) ne vsebuje načrtov. V vodilni mapi zadostuje opis lokacije, grafični prikazi niso potrebni. Pri odstranitvi objekta vodilna mapa vsebuje le tekstualni opis lokacije. IDZ ne vsebuje načrtov.