Načrt arhitekture

Načrt arhitekture 2017-04-05T16:04:59+01:00

Načrt arhitekture je predpisana zbirka grafičnih prikazov in opisov s katerimi se določijo lokacijske lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje. Prikazi in opisi morajo pokazati, da bo gradnja v skladu s prostorskimi akti, da bo izpolnjevala bistvene zahteve ter da bo zagotovljena uporaba brez grajenih ovir (pri tistih objektih za ketere je to predpisano).

Vsebina načrta aritekture je različna glede na posamezne vrste projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID), glede na zahtevnost objekta in na vrsto gradnje.

VSEBINA V IDEJNI ZASNOVI – IDZ:

 • Tehnično poročilo
 • Risbe:
 • situacija (merilo 1:500)
 • značilni tloris (merilo 1:200)
 • značilni prerez (merilo 1:200)
 • fasade (če je to potrebno zaradi pridobitve pogojev za gradnjo v varovanem območju)

Ko gre  za spremembo namembnost ali odstranitev objekta IDZ ne vsebuje načrtov. 

 

VSEBINA V PROJEKTU ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA – PGD:

 • Tehnično poročilo z oceno investicij
 • Risbe:
 • ureditvena situacija (merilo 1:500)
 • risbe temeljenja in kanalizacije(merilo 1:100)
 • tlorisi vseh etaž (merilo 1:100)
 • risba strehe (merilo 1:100)
 • dva značilna prereza (merilo 1:100)
 • fasade (merilo 1:100) 
   

VSEBINA V PROJEKTU ZA IZVEDBO – PZI:

 • Tehnično poročilo s popisom količin materiala in opreme
 • Risbe:
 • ureditvena situacija (merilo 1:500)
 • risbe temeljenja in kanalizacije (merilo 1:50)
 • tlorisi vseh etaž (merilo 1:50)
 • risba strehe (merilo 1:50)
 • vsi prerezi, ki so potrebni za celovit pregled projekta (merilo 1:50)
 • sheme in detajli izvedbe, ki so potrebni za izvedbo (merilo 1:20, 1:10, 1:5. 1:1)
 • fasade (merilo 1:50)

Pomembno je, da se v načrte vnese vse podatke za vgradnjo instalacijskih sistemov. 

 

VSEBINA V PROJEKTU IZVEDENIH DEL – PID:

Osnova za izdelavo PID so vsi PZI načrti, ki se jih čitljivo dopolni z spremembami, ki so nastale med gradnjo:

 • Tehnično poročilo (opis sprememb in vsi deli besedila, ki so pomembni za nadaljno uporabo objekta)
 • Risbe: Vse risbe, ki so sestavni del PZI, je potrebno izdelati