OGREVANJE 2017-04-05T13:46:51+01:00
Pri izbiri sistema za ogrevanje v arhitekturnem biroju Enplan upoštevamo gradbeno fizikalne in arhitekturne značilnosti stavbe, zahteve uporabnika inrazpoložljivost energenta. V sistem ogrevanja spadajo vsi elementi (toplotni vir, ogrevala, konvektorji, razvod, regulacija, oskrba z energentom …), ki na nekem objektu služijo za ogrevanje prostorov in doseganje občutka toplotnega udobja pri osebah, ki živijo v njih, ali pa izpolnjevanje zahtev za določene procese, ki se odvijajo v njih.
Strmimo v kvalitetno izdelan projekt ogrevanja, ki mora zajemati izračun toplotnih izgub objekta, pravilno dimenzioniran in izbran ogrevalni sistem, ustrezno regulacijo, odvod dimnih plinov in pripravo tople sanitarne vode.
Razdelitev sistemov ogrevanja glede na energent temelji na vrsti uporabljenega energenta, ki ga uporabljamo za pretvorbo v energijo.

Splošna delitev sistemov glede na energent

Plin

Pri izbiri energenta »plin« za ogrevanje imamo dve možnosti zemeljski plin (plinovod) ali utekočinjen naftni plin (rezervoar).
Pri zemeljskem plinu se oskrbujemo preko hišnega priključka. Od hišnega priključka se preko notranje plinske instalacije priklopimo na plinska trošila. Kjer ni mogoča oskrba z zemeljskim plinom, se lahko uporabniki oskrbujejo z individualnimi rezervoarji.

Kurilno olje

Oljni kotli za sistem ogrevanja kot vir energije uporabljajo kurilno olje. Glede na temperaturo izgorevanja delimo kotle na visokotemperaturne, nizkotemperaturne in kondenzacijske kotle.

Obnovljivi viri

Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah, fotosinteza, zemeljski toplotni tokovi. Obnovljivi viri energije so viri, ki se obnavljajo in v naravi ohranjajo.

Sodobni kotli na leseno biomaso so se tehnološko zelo razvili v 21. stoletju. Les kot klasično gorivo je zamenjala lesena biomasa. Leseno biomaso razdelimo na polena, sekance in pelete. Delež vlage v lesu zelo vpliva na kurilno vrednost in kakovost zgorevanja. Kurilna vrednost goriva, ki ga uporabljamo v sodobnih kotlih za ogrevanje je višja, če uporabljamo suh les. Tako ima gozdno vlažen les s vsebnostjo vlage 50% do 60%, kurilnost 1,94 kWh/kg. Les ki ima vsebnost vlage 20% do 25%, pa kurilnost 3,88 kWh/kg.
Sončna energija
Sončna energija je obnovljiv, neomejen vir energije. Sončna energija se najpogosteje uporablja za pretvorbo v toplotno energijo (dodatni vir) in solarnih elektrarn za pretvorbo v električno energijo.
Ogrevanje s toplotno črpalko predstavlja energetsko učinkovit in okolju prijazen način ogrevanja. Toplotne črpalke so naprave, ki izkoriščajo toploto iz okolice ter jo pretvarjajo v uporabno toploto za ogrevanje prostorov in segrevanje sanitarne vode. Toplota, ki jo iz okolice črpajo toplotne črpalke je v različne snovi akumulirana sončna energije, zato predstavlja obnovljivi vir energije. Toplotne črpalke izkoriščajo toploto zraka, podtalne in površinske vode, toploto akumulirano v zemlji in kamnitih masivih, lahko pa izkoriščajo tudi odpadno toploto, ki se sprošča pri različnih tehnoloških procesih.

Vir toplote za toplotne črpalke:

  • Zrak
  • Voda
  • Zemlja
  • Vetrna energija

Veter nastaja zaradi temperaturni razlik v zraku, kar povzroča gibanje zraka. Energijo vetra ujamemo v vetrnice in jo uporabimo za proizvodnjo električne energije.

  • Geotermalna energija

Možnost uporabe geotermalne energije pogojuje temperatura geotermalnega vira. Ločimo nizkotemperaturne in visokotemperaturne geotermalne vire, mejno področje je približno 150 °C. Uporabljamo jo tudi za pridobivanje pare, s katero poganjamo turbine in proizvajamo električno energijo.