Komunalni priključki

Vodovodni priključek

Vodovodni priključek potrebujemo pri novogradnji oziroma pri adaptaciji starejših objektov, kjer je vodomerni števec še v objektu. Načrt vodovodnega priključka vsebuje situacijo s prikazanim vodovodnim priključkov, kjer se priključimo na javni vodovod in do mesta vodomernega jaška, v katerem je vgrajen vodomerni števec in ostali vodovodni elementi.  Za objekt se izračuna interna poraba pitne vode in na podlagi projektnih pogojev (izda jih komunalno podjetje), se projektira  načrt vodovodnega priključka, ki vsebuje izračun porabe pitne vode, shemo dvižnih vodov, tlorisna ureditev sanitarnih elementov, načrt vodomernega jaška , detajli, popis del, …

Načrt vodovodnega priključka potrebuje vsak novozgrajeni objekt oziroma hiša, saj se brez potrebne dokumentacije ni mogoče priklopiti na vodovodno omrežje.

Kanalizacijski priključek

Kanalizacijski priključek je potreben, ko komunalno podjetje omogoča priklop na kanalizacijsko javno omrežje. V kanalizacijsko omrežje se lahko odvaja fekalna in meteorna voda, odvisno od sistema  javne kanalizacije.  Pred priključkom je potrebno pridobiti projektne pogoje in na podlagi števila oseb sprojektirati kanalizacijski hišni priključek. Načrt hišnega kanalizacijskega priključka vsebuje situacijo komunalnih vodov, prečni prerez kanalizacijskega priključka s hišnim jaškom, popis, izračune,…

NN Dovod – Nizko napetostni priključek

Nizko napetostni priključek oziroma NN dovod potrebujemo pri novogradnjah kot tudi pri adaptacijah, saj so elektro števci v starejših hišah običajno na podstrešju oziroma v objektu.  Kadar komunalna infrastruktura to omogoča, se NN Dovod-nizko napetostni priključek izvede pod zemljo, drugače pa se izvede nad zemljo, in sicer s SKS kablom- samonosilni kabelski snop.  Dovodni kabel mora biti pravilne dimenzije, to se določi glede na porabo električne energije oziroma s pomočjo izračuna konične moči objekta.  Na objektu oziramo na predmetni parceli se naredi kabelska elektro omara, v katero se vgradi števec za merjenje električne energije, varovalke in zaščitna krmilja. Zunanjo elektro omaro se poveže z notranjo električno omaro, kjer so varovalke, ki ščitijo električne naprave v objektu.

Plinski priključek

Za potrebe zemeljskega plina je potrebno narediti dokumentacijo za plinski priključek (PZI načrt), ki se jo odda v podjetje, ki opravlja z zemeljskim plinom na vašem območju. Projekt vsebuje komunalno ureditev  infrastrukture, glavno požarno pipo, tlorisno ureditev kurilnice oziroma toplotne postaje, dimnik, dimenzioniranje  plinske peči …