GRADBENA FIZIKA

GRADBENA FIZIKA 2017-04-14T20:03:23+01:00

Gradbena fizika in transmisijske izgube

Elaborat gradbene fizike

Elaborat gradbene fizike je del PGD načrta ki je narejen po pravilniku PURES (pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah). Elaborat gradbene fizike vsebuje okvirne transmisijske izgube, način ogrevanja glede na energent, način priprave tople sanitarne vode, sestavo gradbenih konstrukcij.  Pomemben je zato, da se objekt zgradi po zahtevnih standardih, saj le tako lahko zagotovimo, da je stavba oziroma objekt bolj ekonomičen in energetsko spremenljiv.

Transmisijske izgube

Transmisijske izgube se računajo po evropskem standardu EN ISO 13370 (lahko tudi po starejšem nemškem DIN 4701), vendar moramo upoštevati tudi lokalne  razmere, ki veljajo za območje, kjer je predvidena gradnja objekta.

  • Transmisijske izgube  nastanejo zaradi izgub toplote skozi zidove, strop in tla.
  • Ventilacijske toplotne izgube pa nastanejo zaradi prezračevanja in so odvisne od načina prezračevanja; ali je naravno oziroma prisilno z rekuperacijo in intenzitete prezračevanja.

Za obravnavan objekt je potrebno izbrati projektno temperaturo, položaj objekta, predvideno notranjo temperaturo in položaj stavbe. Transmisijske izgube so zelo pomembne, saj predstavljajo osnovo za dimenzioniranje sistemov za ogrevanje, dimenzioniranje talnega sistem in ostalih elementov, ki so v kakršni koli povezavi z ogrevanjem.