Zidane konstrukcije

V skupino zidanih konstrukcij spadajo objekti grajeni iz opeke. Zidani objekti se najbolj pogosto uporabljajo za stanovanjsko gradnjo.

Potrebna dokumentacija pri elaboratu gradbenih konstrukcij:

Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta (za enostanovanjske objekte)
  • Preveritev nosilne konstrukcije

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Dimenzioniranje nosilnih elementov
  • Dimenzioniranje armature
  • Armaturni načrti
  • Izvleček armature
  • Izris detajlov