VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

//VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI 2017-04-05T10:28:56+01:00

Večstanovanjski objekti so tisti, ki so namenjeni za bivanje več gospodinjstev. V skupino večstanovanjskih objektov spadajo dvojčki, hiše z več stanovanji ter stanovanjski bloki. Pred začetkom projektiranja je smotrno pripraviti projektno nalogo, v kateri se določijo želje investitorja. Prav tako se preveri, če prostorski plani dovoljujejo večstanovanjski objekt na določeni parceli.
Za večstanovanjske objekte, ki po Zakonu o gradnji spadajo med zahtevne objekte je potrebno narediti tudi revizijo projektne dokumentacije.

V arhitekturnem biroju Enplan vam izdelamo projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (PGD), projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI), projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in vodimo celoten upravni postopek.

Pošlji povpraševanje
Pošlji povpraševanje

Za projekt večstanovanjskega objekta je potrebno pridobiti, oz. izdelati naslednjo dokumentacijo:

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD)

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

UPORABNO DOVOLJENJE

Arhitektura:

 • Projektna naloga
 • Idejna zasnova
 • Tlorisi objekta
 • Prerezi objekta
 • Fasade
 • Tehnično poročilo
 • Vodilna mapa
 • Elaborati:

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za enostanovanjski objekt potrebujemo naslednje elaborate:
– Geodetski posnetek
– Gradbena fizika
– Zasnova požarne varnosti

Projekt gradbenih konstrukcij:

 • Tehnično poročilo
 • Preveritev nosilne konstrukcije

Projekt strojnih instalacij:

 • Postavitev ogrevanja
 • Postavitev vodovoda in kanalizacija
 • Postavitev prezračevanja
 • Tehnično poročilo

Projekt elektro instalacij:

 • Postavitev elektrike in razsvetljave
 • Tehnično poročilo

Upravni postopek

Upravni postopek pomeni pridobivanje projektnih pogojev in vseh potebnih soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja in celovito vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

Arhitektura:

 • Podrobni tlorisi objekta
 • Podrobni prerezi objekta
 • Dodatni prerezi objekta
 • Podrobne fasade objekta
 • Tehnično poročilo
 • Izris potrebnih detajlov
 • Popis gradbeno obrtniških del

Projekt gradbenih konstrukcij:

 • Dimenzioniranje nosilne konstrukcije
 • Armaturni načrti
 • Izris potrebnih detajlov

Projekt strojnih instalacij:

 • Ogrevanje
 • Vodovod in kanalizacija
 • Prezračevanje
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov

Projekt elektro instalacij:

 • Elektrika in razsvetljava
 • Komunikacije
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov

Projekti za priključitev:
Katere projekte za priključitev so potrebni izvemo iz projektnih pogojev. Najbolj pogosti projekti za priključitev so:

 • Projekt nizko napetostnega priključka
 • Projekt priključka na kanalizacij
 • Projekt priključka za vodo
 • Projekt priključka za toplovod
 • Projekt izvedenih del
 • Geodetski posnetek novega stanja
 • Tehnični pregled objekta
 • Izjava projektanta in nadzornika, da je objekt zgrajen skladno s projektno dokumentacijo