GOSPODARSKI IN INDUSTRIJSKI OBJEKTI

//GOSPODARSKI IN INDUSTRIJSKI OBJEKTI
GOSPODARSKI IN INDUSTRIJSKI OBJEKTI 2017-04-05T15:52:11+01:00

Pri projektiranju gospodarskih in industrijskih objektov (industrijske hale, skladišča, objekti potrebni za opravljanje kmetijske dejavnosti …) je potrebno pripraviti projektno nalogo, kjer se opiše dejavnost, ki se bo izvajala v določenem objektu. Poleg projektne naloge, je pred začetkom idejne zasnove objekta, smotrno narediti idejno zasnovo tehnologije za dejavnost, ki se bo izvajala v objektu.

Pri projektiranju gospodarskih in industrijskih objektov, v arhitekturnem biroju Enplan, posvečamo posebno pozornost statiki, saj se pri tovrstnih objektih pogosto srečujemo s premagovanjem velikih razponov, zato je še bolj pomembna izbira osnovne statične konstrukcije.
Za gospodarske in industrijske objekte, ki po Zakonu o graditvi objektov spadajo med zahtevne objekte je potrebno narediti tudi revizijo projektne dokumentacije.

V arhitekturnem biroju Enplan za vas izdelamo projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (PGD), projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI), projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in vodimo celoten upravni postopek.

Pošlji Povpraševanje
Pošlji Povpraševanje

Za projekt gospodarskih in industrijskih objektov je potrebno pridobiti oz. izdelati naslednjo projektno dokumentacijo:

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD)

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

UPORABNO DOVOLJENJE

Arhitektura:

 • Projektna naloga
 • Idejna zasnova
 • Tlorisi objekta
 • Prerezi objekta
 • Fasade objekta
 • Tehnično poročilo
 • Vodilna mapa
 • Elaborati:

– Geodetski posnetek
– Gradbena fizika
– Zasnova požarne varnosti

Projekt gradbenih konstrukcij:

 • Tehnično poročilo
 • Preveritev nosilne konstrukcije

Projekt strojnih instalacij:

 • Postavitev ogrevanja
 • Postavitev vodovoda in kanalizacija
 • Postavitev prezračevanja
 • Tehnično poročilo

Projekt elektro instalacij:

 • Postavitev elektrike in razsvetljave
 • Tehnično poročilo

Tehnologija

Upravni postopek
Upravni postopek pomeni pridobivanje projektnih pogojev in vseh potebnih soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja in celovito vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

Arhitektura:

 • Podrobni tlorisi objekta
 • Podrobni prerezi objekta
 • Dodatni prerezi objekta
 • Podrobne fasade objekta
 • Tehnično poročilo
 • Izris potrebnih detajlov
 • Popis gradbeno obrtniških del

Projekt gradbenih konstrukcij:

 • Dimenzioniranje nosilne konstrukcije
 • Armaturni načrti
 • Izris potrebnih detajlov

Projekt strojnih instalacij:

 • Ogrevanje
 • Vodovod in kanalizacija
 • Prezračevanje
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov

Projekt elektro instalacij:

 • Elektrika in razsvetljava
 • Komunikacije
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov

Projekti za priključitev:
Katere projekte za priključitev so potrebni izvemo iz projektnih pogojev. Najbolj pogosti projekti za priključitev so:

 • Projekt nizko napetostnega priključka
 • Projekt priključka na kanalizacij
 • Projekt priključka za vodo
 • Projekt priključka za toplovod
 • Projekt izvedenih del
 • Geodetski posnetek novega stanja
 • Tehnični pregled objekta
 • Izjava projektanta in nadzornika, da je objekt zgrajen skladno s projektno dokumentacijo