Projektiranje hiš | Enostanovanjski objekti

Med enostanovanjske objekte spadajo objekti novogradenj, ki so namenjeni za bivanje enega gospodinjstva. Pri projektiranju enostanovanjskih objektov je zelo pomembna arhitektura objekta. Arhitekt pripravi idejno zasnovo objekta, glede na potrebe in želje investitorja, a idejna zasnova mora hkrati ustrezati prostorskim planom. V podjetju Enplan pripravljamo projektno dokumentacijo tako za klasične in montažne objekte, kot tudi za nizkoenergetske in pasivne objekte.

Pred začetkom gradnje enostanovanjskega objekta je potrebno pridobiti oz. izdelati naslednjo projektno dokumentacijo:

Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

 • Arhitektura:
 • Idejna zasnova
 • Tlorisi objekta
 • Prerezi objekta
 • Fasade
 • Tehnično poročilo
 • Vodilna mapa
 • Izjava statika, da je objekt mehansko odporen in stabilen
 • Elaborati: geodetski posnetek, gradbena fizika, zasnova požarne varnosti
 • Upravni postopek:
 • Upravni postopek pomeni pridobivanje projektnih pogojev in vseh potrebnih soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja in celovito vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

Projekt za izvedbo (PZI)

 • Arhitektura:
 • Podrobni tlorisi objekta
 • Dodatni prerezi objekta
 • Tehnično poročilo
 • Izris potrebnih detajlov
 • Popis gradbeno obrtniških del
 • Projekt gradbenih konstrukcij:
 • Tehnično poročilo
 • Preveritev nosilne konstrukcije
 • Dimenzioniranje nosilne konstrukcije
 • Armaturni načrti
 • Izris potrebnih detajlov
 • Projekt strojnih instalacij:
 • Ogrevanje
 • Vodovod in kanalizacija
 • Prezračevanje
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov
 • Projekt elektro instalacij:
 • Elektrika in razsvetljava
 • Komunikacije
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov
 • Projekti za priključitev (najbolj pogosti):
 • Projekt nizko napetostnega priključka
 • Projekt priključka na kanalizacijo
 • Projekt priključka za vodo
 • Projekt priključka za toplovod
 • Projekt priključka za plin

Uporabno dovoljenje

 • Geodetski posnetek novega stanja
 • Izjava projektanta in nadzornika, da je objekt zgrajen skladno s projektno dokumentacijo