Stanovanjska hiša Žeje pri KomendiOpis projekta:

Predmetna gradbena parcela je v Občini Komenda, v naselju Žeje pri Komendi. Dejanska raba zemljiška parcele je poseljeno zemljišče. Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt. Enostanovanjski objekt bo sestavljen iz dveh kubusov, stanovanjskega z dvokapnico in garažnega z ravno streho. Stanovanjski del bo obsegal pritličje in mansardo in bo imel vhod na Z strani objekta. Nadkrit bo z dvokapnico (usmeritev S-J) v naklonu 45°, frčada bo imela ravno streho (naklon 2°). Garažni del objekta (nadstrešnica z lopo) bo pritličen z ravno streho (naklon 2°). Uredilo se bo tudi pripadajočo zunanjo ureditev nepozidane površine v sklopu gradbene parcele ter komunalno ureditev. Na zemljišču bodo za potrebe objekta zagotovljena tri parkirna mesta. Zaradi nagnjenega terena se bo za izravnavo terena ob cesti povišal obstoječi oporni zid.

Predvidena konstrukcija objekta je gradnja z armiranim betonom in modularno opeko, ostrešje bo leseno. Objekt bo temeljen s temeljno ploščo.

Neto tlorisna površina 188,70m2

Energetski razred: 17 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja

Leto izgradnje 2022

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij