Stanovanjska hiša Stanežiče



Opis projekta:

Predmetna gradbena parcela se nahaja v naselju Stanežiče, v občini Ljubljana. Na zemljiški parceli so trije obstoječi leseni objekti, ki jih bo investitor odstranil. Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt. Enostanovanjski objekt bo obsegal stanovanjski del, nadstrešnico z lopo ter pergolo nad teraso. Vhod bo na S strani objekta. Stanovanjski del objekta bo obsegal pritličje in mansardo ter bo nadkrit z dvokapnico v naklonu 45°. 2. del objekta, kjer bo nadstrešek z lopo, bo pritličen in bo imel ravno streho (naklon 2°). 3. del objekta bo pergola (naklon 2° ). Pergolo se bo gradilo v 2. fazi gradnje. Ob cesti bo kovinska ograja višine 140cm. Uredilo se bo tudi pripadajočo zunanjo ureditev nepozidane površine v sklopu gradbene parcele ter komunalno ureditev. Na zemljišču bodo za potrebe objekta zagotovljena dva parkirna mesta.

Temeljenje je predvideno na armiranobetonski temeljni plošči, debeline 0,30m v kombinaciji z stopničastimi pasovnimi temelji. Konstrukcijo objekta predstavljajo stene iz opečnih modularnih blokov in AB slopi, ojačane z armiranobetonskimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. Plošči nad kletjo in pritličjem so armiranobetonske debeline 20 cm. Ostrešje je klasično, leseno.

Neto tlorisna površina 178.6 m2

Energetski razred: 15 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja

Leto izgradnje 2021

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij