Stanovanjska hiša ŠkofljicaInvestitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt z garažo, lopo in oporne zidove.

Stanovanjski objekt bo sestavljen iz stanovanjskega dela objekta (glavni kubus) in garažnega dela objekta (sekundarni kubus). Stanovanjski del bo obsegal pritličje in nadstropje. Nadkrit bo z dvokapnico v naklonu 45°. Garažni del objekta z lopo bo pritličen in bo imel ravno streho (naklon 2°). Vhod v stanovanjski objekt bo na J strani objekta, vhod garažo z lopo bo na J in V strani.

Stavba bo grajena klasično. Zasnovana je iz armiranobetonskih temeljev, nosilnih obodnih in srednjih opečnih sten, armiranobetonskih medetažnih plošč ter lesenega skeletnega ostrešja. Objekt bo povezan z AB vertikalnimi in horizontalnimi vezmi, da se zagotovi sistem povezanega zidovja.

Neto tlorisna površina 238.30 m2

Energetski razred: 15 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja

Leto izgradnje 2021

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij