Stanovanjska hiša ŠentvidOpis projekta:

Investitor namerava na parceli zgraditi nov enostanovanjski objekt. Stanovanjski objekt bo obsegal pritličje in nadstropje in bo nadkrit z enokapno streho v naklonu 13° (sleme poteka v smeri V-Z). Vhod je iz dvorišča na S fasadi. Uredilo se bo tudi pripadajočo zunanjo ureditev v sklopu gradbene parcele ter komunalno ureditev. Zaradi nagnjenega terena bo na južni in vzhodni meji parcele zgrajen oporni zid (dolžina skupno 28,4 m, širina 0,20 cm, višina od 0,00m do 1,29 m), ki bo intenzivno ozelenjen, na katerem bo 1,00 m visoka kovinska ograja.

Predvidena konstrukcija objekta je gradnja z armiranim betonom in modularno opeko, ostrešje bo leseno. Objekt bo temeljen s temeljno ploščo.

Debelina opečnih zunanjih sten stanovanjskega dela bo 30 cm, notranje nosilne stene bodo iz opečnih blokov debeline 20cm. Na vogalih nosilnih sten se izvedejo vertikalne in horizontalne vezi. Predelne stene v objektu bodo montažne. Medetažni plošči bosta armiranobetonski, debeline 16 cm. Streha glavnega volumna bo enokapnica, sleme poteka v smeri V-Z in poteka v smeri daljše stranice. Strešna konstrukcija bo klasična lesena, naklon strehe pa 13°.

Neto tlorisna površina 129,30m2.

Zadeva:

Novogradnja.

Leto izgradnje 2017

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt strojnih instalacij