Stanovanjska hiša Polje pri VodicahInvestitor namerava obstoječ stanovanjski objekt in lopo odstraniti in na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt. Stanovanjski objekt bo obsegal pritličje in mansardo. Nadkrit bo z dvokapno streho v naklonu 45°. (sleme bo potekalo v smeri JV-SZ), ki bo imela na JZ frčado z ravno streho. Vhod bo iz dvorišča na SV fasadi. Uredilo se bo tudi pripadajočo zunanjo ureditev v sklopu gradbene parcele ter komunalno ureditev.

Predvidena konstrukcija objekta je armiran beton in opečni zidaki. Pod pritličjem bo temeljna plošča. Debelina zunanjih sten bo 30cm, razen pri izmiku v jedilnici in frčadi kjer je debelina 25cm. Debelina notranjih sten je 20cm. Na vogalih nosilnih sten se izvedejo vertikalne in horizontalne vezi. Predelne stene v objektu bodo opečne. Plošča nad pritličjem bo armiranobetonska, debeline 18 cm. Streha bo dvokapna, z frčado. Konstrukcija strehe bo lesena, naklon bo 45°, streha frčade bo ravna.

Neto tlorisna površina 156,00m2.

Izdelana dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt strojnih instalacij