Stanovanjska hiša Naklo pri KranjuPredmetna gradbena parcela je v naselju Naklo (občina Naklo). Gradbena parcela je obstoječ travnik. Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt. Večji del objekta bo obsegal pritličje in nadstropje in bo nadkrit z dvokapnico v naklonu 36°, del objekta pa bo pritličen in bo imel ravno streho. Vzhodno se bosta stanovanjskega objekta držali lopa in nadstrešnica z ravno streho, naklon 2°. Predvidena konstrukcija objekta je gradnja z armiranim betonom in modularno opeko, ostrešje bo leseno. Stanovanjski del objekta bo temeljen s temeljno ploščo, lopa in nadstrešnica pa s pasovnim temeljem. Debelina opečnih zunanjih sten bo 20cm (lopa) oz. 30 cm, nosilne notranje pa iz blokov debeline 20 cm. Na vogalih nosilnih sten se izvedejo vertikalne in horizontalne vezi. Predelne stene v objektu bodo iz porobetona. Medetažni plošči bosta armiranobetonski, debeline 16 cm. Streha glavnega volumna bo dvokapnica, sleme poteka v smeri V-Z in poteka v smeri daljše stranice. Strešna konstrukcija bo klasična lesena, naklon strehe pa 36°. Streha dela stanovansjkega objekta, nadstrešnice in lope bo ravna (betonska plošča), naklon 2°. Konstrukcija nosilcev po zunanjem obodu terase je kovinska, pritrjena v AB vez nad pritličjem stanovanjskega dela objekta in na steber na terasi.

Neto tlorisna površina 168,10m2

Energijski razred 18 kWh/m2a

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt strojnih instalacij