Stanovanjska hiša MirnaOpis projekta:

Predmetna gradbena parcela je v Občini Mirna, v naselju Mirna. Zemljiška parcela je v celoti obstoječe kmetijsko zemljišče brez trajnih nasadov. Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt in oporni zid. Enostanovanjski objekt bo sestavljen iz dveh kubusov, stanovanjskega z dvokapnico in nadstrešnico za parkiranje z lopo pod teraso. 1. kubus, stanovanjski del bo obsegal pritličje in mansardo in bo imel vhod na JZ strani objekta. Nadkrit bo z dvokapnico (usmeritev JV-SZ) v naklonu 35°. 2. kubus, nadstrešnica za parkiranje z lopo bo kletna pod teraso. Uredilo se bo tudi pripadajočo zunanjo ureditev nepozidane površine v sklopu gradbene parcele ter komunalno ureditev. Na zemljišču bodo za potrebe objekta zagotovljeni tri parkirna mesta. Zaradi nagnjenega terena se bo na S strani parcele ob stopnicah zgradil tudi oporni zid.

Manipulacijsko dvorišče se bo asfaltiralo, na JV in JZ objekta bosta terasi. Vhod v stanovanjski objekt bo na J objekta. Površine gradbene parcele, ki ne bodo tlakovane, se bodo zatravile in zasadile z avtohtonim zelenjem.

Predvidena konstrukcija objekta je gradnja z armiranim betonom in modularno opeko, ostrešje bo leseno. Objekt bo temeljen s temeljno ploščo.

Neto tlorisna površina 241.5 m2

Energetski razred: 13 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja

Leto izgradnje 2022

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij