Stanovanjska hiša Ivančna GoricaOpis projekta:

Predmetna gradbena parcela je v Občini Ivančna Gorica. Zemljiška parcela je obstoječ travnik.

Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt in delno vkopano garažo (dve steni sta vkopani).Z vgradnjo garaže v teren bomo nad le-to ustvarili na predmetni parceli ravno, zazelenjeno teraso. Zeleno streho garaže bomo namreč povezali z okoliškim terenom in na ta način del parcele izravnali.  Na tem ravnem delu parcele bo nato stal stanovanjski objekt, ki bo obsegal pritličje in nadstropje. Nadkrit bo z dvokapnico v naklonu 35°, nadstrešek nad vhodom bo imel ravno streho. Vhod bo na S strani objekta.Garaža bo obsegala kletno etažo in bo nadkrita z ravno zeleno streho (naklonu 2°), vhod bo iz Z strani. Zaradi premoščanja višinske razlike bo na parceli tudi oporni zid višine max. 150 cm.Uredilo se bo tudi pripadajočo zunanjo ureditev nepozidane površine v sklopu gradbene parcele ter komunalno ureditev. Na zemljišču bodo za potrebe objekta zagotovljena dva parkirna mesta.

Predvidena konstrukcija objekta je gradnja z armiranim betonom in modularno opeko, ostrešje bo leseno. Objekt bo temeljen s temeljno ploščo. Predvidena konstrukcija garaže bo armiran beton.

Neto tlorisna površina 243.4 m2

Energetski razred: 17 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja

Leto izgradnje 2020

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij