Stanovanjska hiša Dobeno


2019
Dobeno
Naročnik:

zasebni investitor


Opis projekta:

Predmet projekta je gradnja nove enostanovanjske hiše v Dobenem. Zemljišče v naravi predstavlja pozidano stavbno zemljišče – na zemljišču stoji obstoječa enostanovanjska hiša, zgrajena pred letom 1967, ki pa se bo odstranila.

Nov enostanovanjski objekt bo obsegal klet, pritličje in mansardo. Klet in pritličje bosta delno vkopana. Funkcionalna razporeditev prostorov predvideva parkirne in shranjevalne prostore v kleti, v pritličju spalne prostore in v mansardi bivalne prostore s teraso.

Stavba bo grajena klasično. Zasnovana je iz temeljev, nosilnih obodnih in srednjih opečnih in armiranobetonskih sten, armiranobetonskih medetažnih plošč ter lesenega skeletnega ostrešja.

Zadeva:

Novogradnja

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij