Pogosta vprašanja

/Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja 2017-04-06T10:58:32+01:00

Katere podatke potrebujem pred začetkom projektiranja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja?

Pred začetkom projektiranja se preveri, če prostorski plani na določeni parceli dovoljujejo gradnjo stanovanjskih objektov. Pred začetkom projektiranja je potrebno naročiti lokacijsko informacijo. V lokacijski informaciji so podatki o arhitekturnih in prostorskih omejitvah za objekt, ki jih mora projektant upoštevati.  Iz lokacijske informacije je razvidno katera soglasja je potrebno pridobiti za gradbeno dovoljenje. Pred začetkom projektiranja pa moramo v večini primerov naročiti tudi geodetski posnetek parcele. Šele na podlagi zbranih podatkov in želja investitorja projektant lahko začne s projektiranjem objekta.

Kaj je upravni postopek?

Investitor se lahko odloči, da pooblasti projektanta, da bo v njegovem imenu pridobival vse potrebne projektne pogoje in soglasja, ki so potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja.  Pod vodenje upravnega postopka spada tudi izpolnjevanje vlog za izračun komunalnega prispevka in vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če je projektant prevzel vodenje upravnega postopka pomeni, da je projektant prevzel tudi vso potrebno komunikacijo s soglasodajalci in upravno enoto.

Ali je obvezen projekt za izvedbo (PZI) pri enostanovanjski gradnji?

Projekt za izvedbo (PZI) je obvezen pri gradnji enostanovanjskega objekta. V ZGO (Zakon o graditvi objektov) je navedeno, da mora investitor imeti na gradbišču projekt za izvedbo (PZI), za tista dela, ki jih opravlja. Po našem mnenju je kvaliteten projekt za izvedbo zelo koristen pri gradnji enostanovanjskega objekta. Pri projektu za gradbeno dovoljenje je cilj pridobiti gradbeno dovoljenje in uskladiti objekt skladno z prostorskimi plani. Pri projektu za izvedbo pa se projektanti posvetijo načinu izvedbe posameznih načrtov, detajlom, izboru materiala ter popisom del in materialov.

Ali je za gradnjo objekta dovolj izjava statika o statični ustreznosti objekta?

Po sedanji zakonodaji statik v projektu za gradbeno dovoljenje (PGD) ne računa statike, ampak poda izjavo, da je objekt statično rešljiv. V primeru, da investitor oz. izvajalec sam gradi objekt brez PZI načrta, pomeni, da je investitor oz. izvajalec sam prevzel odgovornost za nosilno konstrukcijo.  V projektu za izvedbo (PZI) statik naredi natančen preračun obtežnih primerov in dimenzionira nosilne elemente. Poleg tega pa statik izdela armaturne načrte in izvlečke armature. Cena projektiranja statike se hitro povrne pri izvedbi, ker so nosilni elementi primerno dimenzionirani. Pogosto se dogaja pri samograditeljih, ki nimajo PZI načrta statike, da vgradijo preveč armature in na nepravih mestih. To podraži investicijo izvedbe in ne izboljša nosilnosti nosilne konstrukcije.

Ali lahko začnem graditi hišo brez PZI načrta strojnih in elektro instalacij?

Načeloma lahko po Zakonu o graditvi objektov začnete z gradnjo predno imate končane PZI načrte strojnih in elektro instalacij, če ne delate nobenih del, povezanih s strojnimi in elektro instalacijami. Problem nastane takrat, ko inštalacije vplivajo tudi na arhitekturo in nosilno konstrukcijo objekta. Bistveno bolje in cenejše je, če se arhitekt, statik ter projektanta strojnih in elektro instalacij uskladijo na papirju, kot pa na gradbišču. Najbolj pogost primer pri klasični gradnji je, da ni pripravljenih prebojev v noslilni konstrukciji za inštalacije. Prav tako se pri klasični gradnji veliko inštalacijskih kanalov vgradi v nosilno konstrukcijo objekta. To pa pomeni, da nimamo dodatnih stroškov pri izvedbi.

Kako pridobim uporabno dovoljenje za enostanovanjski objekt?

Osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja je gradbeno dovoljenje . Po končani gradnji je potrebno narediti nov geodetski posnetek. Zraven vloge za uporabno dovoljenje pa je potrebno priložiti tudi izjavo odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika, da je bil objekt zgrajen skladno s projektno dokumentacijo.