PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

//PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 2018-04-04T20:16:03+01:00

Priprava projektne dokumentacije

Priprava dokumentacije se začne z preverjanjem zemljišč, ki so namenjena gradnji. Iz prostorskih aktov se odčitajo podatki o zazidljivosti, namenski rabi prostora in komunalni opremljenosti. Prav tako pomemben je informacija o dovozu do gradbene parcele. Iz teh vhodnih podatkov lahko presodimo če mora investitor za dovoz ali komunalne priključke pridobiti še služnostno pogodbo.

Projektant potrebuje pred začetkom dela na projektu še:

  • dokaz o investitorjevi »pravici graditi« (izpisek iz zemljiške knjige ali drug ustrezen dokument)
  • lokacijsko informacijo, v kateri so opisane informacije, pogoji in omejitve, ki veljajo na zemljišču (naroči jo investitor ali pooblaščeni projektant na občini)
  • geodetski načrt s certifikatom, ki ga izdela pooblaščeno geodetsko podjetje

Priporočljiv sestavni del pogodbe med projektantom in investitorjem je  projektna naloga, ki je opis investitorjevih posebnih  zahtev, želja in zmožnosti. Le-to lahko, po pooblastilu in na željo investitorja,  izdela tudi projektant.

Sledi najbolj kreativni del projekta. Na osnovi projektne naloge in temeljitih pogovorov z investitorjem pripravi projektant variantne rešitve, ki morajo vsebovati tudi okvirno oceno stroškov.

Po potrditvi ene od variant s strani investitorja projektant izdela idejno zasnovo, katere namen je pridobivanje »projektnih pogojev« in »soglasij za priključke na infrastrukturo«.

Podrobnejše informacije o pridobitvi projektnih pogojev in vsebini projektne dokumentacije glede na vrsto gradnje si lahko preberete tu.