Pridobitev geodetskega načrta

Pridobitev geodetskega načrta 2017-04-14T19:00:23+01:00

Geodetski načrt ali posnetek predstavlja prikaz struktur na zemeljskem površju, nad in pod njim. Izdela ga pooblaščeni geodet in se ga uporabi kot podlago za izdelavo lokacijskega dela projektne dokumentacije. Na načrt se vrisuje gabarite objektov in prikazuje priključke na javno infrastrukturo. V projektu za gradbeno dovoljenje se geodetski načrt vloži kot elaborat. Načrte se uporablja tudi kot osnove za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov.

Geodetski posnetek mora vsebovati najmanj:

  • podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih
  • podatke o poteku komunalne in energetske infrastrukture
  • podatke o rabi zemljišč, rastlinstvu
  • podatke o zemljiških parcelah

Sestavljen je iz dveh delov:

  • grafičnega prikaza
  • certifikata

Geodetski načrt novega stanja zemljišča po izgradnji objekta je sestavni del vloge za uporabno dovoljenje in podlaga pri izdelavi projekta izvedenih del.

Lokacijske podatke se lahko v nekaterih primerih poda tudi na katastrskih podlogah:

  • pri odstranitvi objekta ali spremembi namembnosti
  • pri novogradnji in rekonstrukcij, če ni predvideno tlorisno povečanje obsega objekta