LEGALIZACIJA OBJEKTOV

//LEGALIZACIJA OBJEKTOV
LEGALIZACIJA OBJEKTOV 2017-04-14T19:16:34+01:00

Legalizacija objektov

Nedovoljene gradnje se razvrščajo na:

 • nelegalne gradnje
 • neskladne gradnje
 • nevarne gradnje

Nelegalna gradnja pomeni:

Da se dela, za katera je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izvajajo oziroma so že izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja.

objekti, ki se niso odstranili v roku in za katere je bila dovoljena nadomestna gradnja,

Neskladna gradnja pomeni:

 • da se dela izvajajo v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem
 • da se objekt, za katerega je bilo sicer izdano gradbeno dovoljenje, uporablja v nasprotju s pogoji, določenimi z njim

Sankcije za črnograditelje, ki jih lahko odredi pristojni gradbeni inšpektor:

 • odstranitev nedovoljene gradnje
 • vzpostavitev prejšnjega stanja

Izjema so objekti, ki so bili zgrajeni pred 31.12.1967, pod naslednjimi pogoji:

 • da so v uporabi
 • da se jim namembnosti ni spremenila
 • da so na predpisani način evidentirani v zemljiškem katastru, stavbe pa tudi v katastru stavb

POSTOPEK LEGALIZACIJE ČRNE GRADNJE

Postopek legalizacije črne gradnje je enak postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Legalizacija je mogoča le, če bodo izpolnjeni pogoji za izdajo GD.

Za ogled potrebne projektne dokumentacije za legalizacijo objekta in pridobitev gradbenega dovoljenja kliknite tu.

Izdaja GD je možna šele po plačilu naslednjih prispevkov:

 • komunalni prispevek
 • drugi po zakonu določeni prispevki ter kazni
 • nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora