Vodovodni priključek

Vodovodni priključek potrebujemo pri novogradnji oziroma pri adaptaciji starejših objektov, kjer je vodomerni števec še v objektu. Načrt vodovodnega priključka vsebuje situacijo s prikazanim vodovodnim priključkov, kjer se priključimo na javni vodovod in do mesta vodomernega jaška, v katerem je vgrajen vodomerni števec in ostali vodovodni elementi. Za objekt se izračuna interna poraba pitne vode in na podlagi projektnih pogojev (izda jih komunalno podjetje), se projektira načrt vodovodnega priključka, ki vsebuje izračun porabe pitne vode, shemo dvižnih vodov, tlorisna ureditev sanitarnih elementov, načrt vodomernega jaška , detajli, popis del … Dimenzija vodovodnega priključka je odvisna od števila obremenilnih točk v objektu.

Za pridobitev soglasja za vodovodni priključek potrebujemo:

  • Pravnomočno gradbeno dovoljenje
  • Projektne pogoje iz strani komunalnega podjetja
  • Projekt za gradbeno dovoljenje
  • Projekt za izvedbo hišnega vodovodnega priključka

Načrt vodovodnega priključka potrebuje vsak novozgrajeni objekt oziroma hiša, saj se brez potrebne dokumentacije ni mogoče priklopiti na vodovodno omrežje.

Vodovodni priključek