REKONSTRUKCIJE OBJEKTOV

//REKONSTRUKCIJE OBJEKTOV
REKONSTRUKCIJE OBJEKTOV 2017-04-05T15:54:06+02:00
Pri starejših objektih, ki so bili grajeni po tipskih načrtih, razporeditev prostorov ni optimalna. Za vsak poseg v nosilno konstrukcijo pa po Zakonu o graditvi objektov potrebujemo gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta.
Pri projektu za rekonstrukcijo objekta arhitekt naredi posnetek obstoječega stanja in potem novo idejno zasnovo. Pri snovanju idejne zasnove sodeluje tudi statik, ki rešuje posege v nosilne elemente.
Pri rekonstrukciji se v večini primerov spremenijo tudi elektro in strojne instalacije. V primeru, da karkoli posegamo v inštalacije potrebujemo tudi projekt strojnih in/ali elektro instalacij.

V arhitekturnem biroju Enplan vam izdelamo projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (PGD), projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) in vodimo celoten upravni postopek.

Pošlji Povpraševanje
Pošlji Povpraševanje
Za projekt rekonstrukcije je potrebno pridobiti, oz. izdelati naslednjo dokumentacijo:

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD)

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

UPORABNO DOVOLJENJE

Arhitektura:

 • Posnetek obstoječega stanja
 • Idejna zasnova
 • Tlorisi objekta
 • Prerezi objekta
 • Fasade objekta
 • Tehnično poročilo
 • Vodilna mapa
 • Elaborati:

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za enostanovanjski objekt potrebujemo naslednje elaborate:
– Geodetski posnetek
– Gradbena fizika
– Zasnova požarne varnosti

Projekt gradbenih konstrukcij:

 • Tehnično poročilo
 • Preveritev nosilne konstrukcije

Projekt strojnih instalacij:

 • Posnetek obstoječih instalacij
 • Postavitev ogrevanja
 • Postavitev vodovoda in kanalizacija
 • Postavitev prezračevanja
 • Tehnično poročilo

Projekt elektro instalacij:

 • Posnetek obstoječih instalacij
 • Postavitev elektrike in razsvetljave
 • Tehnično poročilo

Upravni postopek

 • Upravni postopek pomeni pridobivanje projektnih pogojev in vseh potebnih soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja in celovito vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

Arhitektura:

 • Podrobni tlorisi objekta
 • Podrobni prerezi objekta
 • Dodatni prerezi objekta
 • Podrobne fasade objekta
 • Tehnično poročilo
 • Izris potrebnih detajlov
 • Popis gradbeno obrtniških del

Projekt gradbenih konstrukcij:

 • Dimenzioniranje nosilne konstrukcije
 • Armaturni načrti
 • Izris potrebnih detajlov

Projekt strojnih instalacij:

 • Ogrevanje
 • Vodovod in kanalizacija
 • Prezračevanje
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov

Projekt elektro instalacij:

 • Elektrika in razsvetljava
 • Komunikacije
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov
 • Geodetski posnetek novega stanja
 • Izjava projektanta in nadzornika, da je objekt zgrajen skladno z projektno dokumentacijo