Namen projekta PGD je pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti. V pravilniku o projektni dokumentaciji je zato zelo podrobno določena predvsem vsebina vodilne mape, ki mora vsebovati vse osnovne podatke o lokaciji in predvidenem posegu. Preberi več

 

VSEBINA PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

0. VODILNA MAPA:

 • splošni podatki o objektu in soglasjih
 • podatki o izdelovalcih projekta
 • izjava odgovornega vodje projekta o usklajenosti načrtov in upoštevanju bistvenih zahtev
 • povzetek revizijskega poročila (kjer je zahtevana)
 • lokacijski podatki
 • izkazi:
 • kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev
 • grafični prikazi

1. NAČRT ARHITEKTURE:

 • Tehnično poročilo z oceno investicije
 • Risbe:
 • ureditvena situacija (merilo 1:500)
 • risbe temeljenja in kanalizacije(merilo 1:100)
 • tlorisi vseh etaž (merilo 1:100)
 • risba strehe (merilo 1:100)
 • dva značilna prereza (merilo 1:100)
 • fasade (merilo 1:100)

2. NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE (kjer je zahtevan)

 • Tehnično poročilo z oceno investicije
 • Risbe

3. NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI

NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ:

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis in Statični izračun
 • Risbe, ki vsebujejo Načrt gradbenih konstrukcij in načrteVarovanja gradbene jame

NAČRT VODOVODNEGA PRIKLJUČKA:

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Dimenzioniranje priključka in Oceno stroškov
 • Risbe

NAČRT KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA:

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Dimenzioniranje priključka in Oceno stroškov
 • Risbe

NAČRT CESTNEGA PRIKLJUČKA:

 • Tehnično poročilo z oceno investicije
 • Risbe

4. NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN OPREME

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Izračune in Oceno stroškov
 • Risbe

5. NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Rezultate tehničnih izračunov in Oceno stroškov
 • Risbe

6. NAČRTI TELEKOMUNIKACIJ (kjer je zahtevan)

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Izračune in Oceno stroškov
 • Risbe

7. TEHNOLOŠKI NAČRT (kjer je zahtevan)

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Izračune in Oceno stroškov
 • Risbe

8. NAČRTI IZKOPOV IN OSNOVNE PODGRADNJE ZA PODZEMNE OBJEKTE (kjer je zahtevan)

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Izračune in Oceno stroškov
 • Risbe, ki prikazujejo varovanje gradbene jame

9. NAČRT ODSTRANJEVALNIH DEL (pri odstranitvi objekta)

ELABORATI

Kot priloga projektu za gradbeno dovoljenje so naslednji obvezni elaborati:

 • Geodetski načrt (če je za določen objekt zahtevan)
 • Študija ali zasnova požarne varnosti
 • Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (če je za določen objekt zahtevan)
 • Konservatorski načrt (če je za določen objekt zahtevan)
 • Elaborat gradbene fizike (pri stavbah)
 • Oceno zvočne izolacije (pri stavbah)
 • Študijo izvedbe alternativnih sistemov za oskrbo z energijo virov (če je za določen objekt zahtevana)
 • Presoja vplivov na okolje (če je za določen objekt zahtevana)

Projekt PGD poleg tega vsebuje tudi oceno investicije. Če dokumentacija konkurira na razpisu je nujna vsebina še popis potrebnega materiala, opreme in del.

Projekt PGD mora vsebovati vse sestavine, ki so glede na zahtevnost objekta in vrsto gradnje predpisani v Pravilniku o projektni dokumentaciji. Iz načrtov mora biti razvidno, da so izpolnjene bistvene zahteve objekta:

 • Mehanska odpornost in stabilnost
 • Varnost pred požarom
 • Higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice
 • Varnost pri uporabi
 • Zaščita pred hrupom
 • Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote

Podrobnejša vsebina dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je odvisna od vrste gradnje in zahtevnosti objekta.

VSEBINA DOKUMENTACIJE GLEDE NA VRSTO GRADNJE

Novogradnja

Za novogradnjo je potrebno upoštevati vsa določila zapisana v Pravilniku o projektni dokumentaciji. Lokacijske podatke v Vodilni mapi za PGD se lahko, če ni predvideno povečanje obsega objekta, poda na katastrskih podlogah.

Rekonstrukcija

Za rekonstrukcijo objekta veljajo iste zahteve kot za novogradnjo s tem, da je potrebno v Načrtu gradbenih konstrukcij dokazati, da obstoječa konstrukcija prenese tudi vse predvidene posege.

Sprememba namembnosti

Lokacijski podatki v PGD se lahko za spremembo namembnosti izdelajo na katastrski osnovi.

Odstranitev objekta

V projektu za gradbeno dovoljenje – PGD se izdela samo načrt odstranjevalnih del, lokacijski podatki v Vodilni mapi se prikažejo na katastrskem načrtu.

Vzdrževanje objekta

Za vzdrževalna dela izdelava PGD ni potrebna.

Za PGD za nezahtevne objekte potrebujemo naslednje:

– obrazec z osnovnimi podatki o objektu in investitorju
– dokaz o pravici graditi
– tehnični opis
– soglasja pristojnih soglasodajalcev
– tloris, prerez in fasade objekta
– prikaz lege objekta na parceli

POSEBNOSTI VSEBINE PGD DOKUMENTACIJE ZA ENOSTANOVANJSKE STAVBE

V primeru enostanovanjske stavbe PGD dokumentacija vsebuje le:

 • Vodilno mapo,
 • načrt arhitekture,
 • izjavo odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen.

Če gre za zahtevni objekt je obvezna še revizija projekta PGD, s katero se preveri izpolnjevanje bistvenih zahtev.